• Lidmaatschap

  Lid worden:

  Lid worden kan door het formulier inschrijving / doorlopende machtiging te downloaden en volledig ingevuld in te leveren bij Marco Scheffers. Het formulier is voorzien van een bijlage met toelichting en informatie omtrent het lidmaatschap en de contributie bij v.v. de Fendert.

  Nieuwe jeugdleden dienen zelf een tenue aan te schaffen via de vereniging. De kosten hiervan bedragen: kousen € 10,00, broekjes € 15,00 en shirts € 25,00. Compleet tenue € 50,00. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Kees Rombouts.

   

  Alle inschrijvingen van leden gebeuren onder de onderstaande voorwaarden:

  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Alleen volledig ingevulde formulieren “inschrijving / doorlopende machtiging” worden in behandeling genomen.
  3. Nadat het bestuur de inschrijving heeft beoordeeld en goedgekeurd, wordt het nieuwe lid ingedeeld in een team. De indeling van leden in teams is volledig voorbehouden aan het (jeugd)bestuur (uitzondering hierop zijn de senioren selectieteams).
  4. Zodra een speler in een team geplaatst kan worden, wordt de contributie geïnd via automatische incasso.
  5. Ouders van jeugdleden verplichten zich om te zorgen voor het vervoer van hun kinderen naar uitwedstrijden.

  Opzeggen van lidmaatschap:

  Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (of middels een E-mail) gericht aan ledenadministratie v.v. de Fendert (ledenadm@vvdeFendert.nl). Let wel: wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

   

  Wijzigen lidmaatschap of gegevens:

  Bij wijziging van het lidmaatschap of persoonlijke gegevens (o.a. adres, telefoonnummer(s), rekeningnummer voor incasso e.d.) moet u dit zo snel mogelijk, bij voorkeur per e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie (E-mail: ledenadm@vvdeFendert.nl). Bij het wijzigen van het rekeningnummer voor de incasso van de contributie, moet een nieuw formulier inschrijving / doorlopende machtiging worden ingevuld en worden ingeleverd.

   

  Wilt u nog meer informatie m.b.t. lidmaatschap, contributie, betaling e.d., kunt u contact opnemen met:
  Marco Scheffers (en/of Erik van der Weerd)
  E-mail: ledenadm@vvdeFendert.nl

   

  Contributie tarieven v.v. de Fendert seizoen 2019 - 2020

   Leeftijdcategorie  Contributie 2019 - 2020
   Senioren (leeftijd vanaf 18 jaar) € 160
   Junioren (leeftijd 13 t/m 17 jaar)       € 110
   Pupillen (leeftijd t/m 12 jaar) € 100
   Rustende leden € 54
   Kabouters (mini pupillen) € 50
   Ereleden en leden van verdienste  Vrijgesteld van betaling contributie


  **Seniorenleden betalen tevens € 26,00 per jaar t.b.v. “wassen tenues” e.d. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.


  1. Tijdens de algemene ledenvergadering op 4 oktober 2019 is de contributie voor seizoen 2019 – 2020 officieel vastgesteld.
  2. Het verenigingsjaar voor het seizoen 2019 - 2020 loopt van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020.
  3. De contributie is leeftijdgebonden. De contributie wordt per lid op basis van leeftijd om het half jaar vastgesteld op de volgende data: 1 juli 2019 en 1 januari 2020.
  4. De contributie voor het seizoen 2019 - 2020 wordt per kwartaal (vooraf) geïncasseerd door middel van automatische incasso.
  5. De automatische incasso zal ongeveer plaatsvinden op: 1 oktober 2019, 1 december 2019, 1 februari 2020 en 1 april 2020.

  Leden die (nog) geen gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso van de contributie ontvangen rond 1 oktober 2019 een factuur voor het voldoen van de contributie voor 01-01-2019, voor het volledige seizoen op onderstaande rekening:
  Rabobank rekening nr. IBAN NL78 RABO 0115 202 641 ten name van v.v. de Fendert.