• Lidmaatschap

  Liden worden van onze mooie vereniging?

  Lid worden kan door HIER te klikken en via de link het digitale inschrijfformulier in te vullen. Deze komt vervolgens bij onze ledenadiministrateur terecht, waarna uw lidmaatschap verder verwerkt wordt.

  Nieuwe jeugdleden dienen zelf een tenue aan te schaffen via de vereniging. De kosten hiervan bedragen: kousen € 10,00, broekjes € 15,00 en shirts € 25,00. Compleet tenue € 50,00. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Kees Rombouts.

  Alle inschrijvingen van leden gebeuren onder de onderstaande voorwaarden:

  1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
  2. Alleen volledig ingevulde formulieren “inschrijving / doorlopende machtiging” worden in behandeling genomen.
  3. Nadat het bestuur de inschrijving heeft beoordeeld en goedgekeurd, wordt het nieuwe lid ingedeeld in een team. De indeling van leden in teams is volledig voorbehouden aan het (jeugd)bestuur (uitzondering hierop zijn de senioren selectieteams).
  4. Zodra een speler in een team geplaatst kan worden, wordt de contributie geïnd via automatische incasso.
  5. Ouders van jeugdleden verplichten zich om te zorgen voor het vervoer van hun kinderen naar uitwedstrijden.

  Opzeggen van lidmaatschap:

  Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (of middels een E-mail) gericht aan ledenadministratie v.v. de Fendert (ledenadm@vvdeFendert.nl). Let wel: wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

  Wijzigen lidmaatschap of gegevens:

  Bij wijziging van uw e-mailadres of bankrekeningnummer, dit graag doorgeven aan de ledenadministratie via: ledenadm@vvdeFendert.nl). Andere gegevens wijzigen? Dit kunt u zelf doorgeven via www.Voetbal.nl of de Voetbal.nl App. 

  Wilt u nog meer informatie m.b.t. lidmaatschap, contributie, betaling e.d., kunt u contact opnemen met:
  Marco Scheffers (en/of Erik van der Weerd) via ledenadm@vvdeFendert.nl

  Contributie tarieven v.v. de Fendert

   

  Contributie

  Rustend lid

  € 60,00

  Kabouters

  € 55,00

  Pupillen

  € 110,00

  Junioren

  € 121,00

  Senioren

  €176 + €26,00 wasgeld**

  **Seniorenleden betalen tevens € 26,00 per jaar t.b.v. “wassen tenues” e.d. Dit bedrag wordt gelijktijdig met de contributie geïncasseerd.

  1. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het seizoen daarop vastgelegd.
  2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
  3. De contributie is leeftijdgebonden. De contributie wordt per lid op basis van leeftijd om het half jaar vastgesteld.
  4. De contributie wordt per kwartaal (vooraf) geïncasseerd door middel van automatische incasso.

  Leden die (nog) geen gebruik maken van de mogelijkheid tot automatische incasso van de contributie ontvangen rond 1 oktober van het betreffende jaar een factuur voor het voldoen van de contributie voor het volledige seizoen op onderstaande rekening:
  Rabobank rekening nr. IBAN NL78 RABO 0115 202 641 ten name van v.v. de Fendert.