• Algemene Ledenvergadering vrijdag 27 oktober 19.30 uur

  9 okt 2023
 • Agenda:

  1 Opening voorzitter

  2 Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 04-11-2022

  3 Jaarverslag jeugd en senioren secretaris

  4 Financieel verslag penningmeester

  5 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie

  6 Vaststelling begroting 2023/2024 en contributie

  7 Aftredend en niet herkiesbaar Jos Elenbaas en Joost Frijters; aftredend Jelle Rijnberg en Robert Remijn wel herkiesbaar; voorstel toetreding als jeugdvoorzitter Ronald van Laarschot.

  8 Rondvraag.